У Скупштинској сали општине Модрича,  15. јула  2022. године одржана је 16. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је  присуствовало 20 одборника.  Једногласно   је усвојен сљедећи:

Д н е в н и   р е д:

 

 1. Извод из записника са 15. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од   10.6.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градски базен“ д.о.о. Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење некретнине означене као к.ч. 530/1 к.о. Гаревац.
 5. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 6. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права својине и корист општине Модрича, без накнаде.
 7. Приједлог Одлуке о финансирању рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Модрича у 2022. години.
 8. Приједлог Одлуке о приступању изради Локалног акциног плана за равноправност полова општине Модрича.
 9. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Модрича, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој испод тржишне цијене или без накнаде.
 10. Визија развоја мјесних заједница у општини Модрича.
 11. Приједлози, питања и инцијативе одборника.
 12. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвала трећа тачка дневног реда, Приједлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градски базен“ д.о.о. Модрича. Након дуже дискусије одборника и додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића и начелнице Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бојане Курешевић Одлука је усвојена већином гласова, уз одређене закључке.

Као једна од битних одлука за функционисање локалне заједнице усвојена је и Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права својине и корист општине Модрича, без накнаде, у којој су дефинисани сви услови за потенцијалне инвеститоре на подручју општине Модрича.

Остале тачке дневног рееда су такође усвојене.