• Dom zdravlja
 • Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju
 • JZU DOM ZDRAVLJA MODRIČA

  Dom zdravlja Modriča funkcioniše kao javna zdravstvena ustanova koja je odgovorna za organizovanje primarne zdravstvene zaštite za područje opština Modriča i Vukosavlje, odnosno za približno 36.000 stanovnika (procjena Republičkog zavoda za statistiku).

  Sadašnja struktura usluga obuhvata preglede, dijagnostiku, liječenje, promociju i prevenciju. Usluge se pružaju u zdravstvenim objektima i kućnim uslovima. Osnovu čine usluge primame zdravstvene zaštite koje se pružaju putem timova porodične medicine, zatim usluge konsultativno specijalističkih službi, laboratorijske, rentgen i ultrazvučne dijagnostike, stomatološke usluge, higijensko – epidemiološke usluge, usluge iz oblasti urgentne medicine, mentalnog zdravlja i fizikalne rehabilitacije.

  dom_zdravlja_1Dom zdravlja Modriča ima tri centralna objekta u gradskom području u kojem su smještene sve medicinske i druge prateće službe ustanove i mrežu terenskih ambulanti porodične medicine. Trenutno ima 5 ambulanti na terenu koje su raspoređene u naseljenim mjestima: Dugo Polje, Koprivna, Miloševac, Skugrić i Vranjak.

  Dom zdravlja Modriča u svom sastavu ima sljedeće organizacione cjeline:

  1. Služba porodične medicine
  2. Služba za specijalističke konsultacije iz pedijatrije i ginekologije
  3. Služba stomatologije (opšta, preventivna i dječija stomatologija)
  4. Higijensko-epidemiološka služba
  5. Služba hitne medicinske pomoči
  6. Služba laboratorijske dijagnostike
  7. Služba ultrazvučne i rentgen dijagnostike
  8. Centar za mentalno zdravlje
  9. Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
  10. Služba zajedničkih poslova.

  Dom zdravlja trenutno zapošljava 129 radnika, od toga: 94 medicinskih i 35 nemedicinskih radnika. Ustanova je upisana u sudski registar kod Okružnog privrednog suda Doboj.

  Sjedište ustanove je u Modriči, Svetosavska 15.
  Tel/fax: 053/821-660, 053/821-661.
  Direktor ustanove: dr Srđan Davidović

  hitna_pomoc

 • JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA

  Bolnica se nalazi u selu Garevac neposredno uz magistralni put Modriča – Šamac (udaljena je od centra Modriče 5 kilometara).

  ISTORIJAT
  – 1947. godine osnovan “Dom štićenika” u selu Jakeš.
  – 1978. godine postaje Socijalno medicinska ustanova “Jakeš” i prima
  psihijatrijske pacijente iz svih republika bivše Jugoslavije,
  – 1983. godine registruje se kao Zavod i postaje referentna zdravstvena ustanova
  smještna na lokacijama u Jakešu, Garevcu, Koprivni i Riječanima,
  – 1992. godine zbog ratnih dešavanja dolazi do smanjenja obima djelatnosti i radi
  samo na lokaciji u Garevcu.
  – od 1995 do 2010 godine uz pomoć domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavod se obnavlja, kadrovski ojačava i ponovo zauzima mjesto referene ustanove za produženo liječenje i rehabilaitaciju hroničnih duševnih bolesnika

  DJELATNOST
  – Klinički psihjatrijski tretmani sa ciljem održavanje stanja remisije bolesti,
  – Psihodijagnostika,
  – Briga o somatskom zdravlju pacijenata.
  – Provođenje rehabilitacionih programa: radno-okupaciona terapija; terapijaska zajednica; edukacija;rekreacija; resocijalizacija; destigmatizacija; zaštićeno stanovanje, zaštita ljudskih, građanskih i imovinskih prava pacijenata.

  KAPACITETNI KADROVI
  – kapacitet 290 kreveta
  – zaposlenih 155 radnika
  – medicinski kadar 85
  – nemedicinski kadar 70
  – ljekara specijalista 6
  – specijalizanti psihijatrije 4
  – psihologa 2
  – defektologa 1
  – pedagog psiholog 1
  – socijalni radnik 2
  – medicinski tehničar 63
  – bolničar 10

  ORGANIZACIJA
  – Rehabilitaciona odjeljenja “Vrbas” i “Neretva”,
  – Akutna odjeljenja (muško i žensko) “Sana”,
  – Otvoreno odjeljenje (muško i žensko),
  – Odjeljenje za somatska oboljenja “Pliva”,
  – Odjeljenje za nepokretne “Dunav”

  Poseban vid tretmana u uslovima zaštićenog stanovanja odvija se u rehabilitacionoj kući u Kladarima Donjim koja je otvorena 2002 godine i udaljena je od sjedišta Specijalne bolnice 4 kilometra. U ovoj kući u seoskom ambijentu živi i liječi se 12 pacijenata koji kao većina seoskih domaćinstva u selu se bavi uzgojem domaćih životinja i povrtlarstvom proizvodeći većinu namirnica za svoje potrebe a viškove ustupaju za potrebe Specijalne bolnice. Orjentacija Specijalne bolniceje da se stvori više ovakvih rehabilitacionih kuća i da se promoviše ovakav vid smješaja hroničnih psihijatrijskih pacijenata u svim sredinama u Republici Srpskoj u kojima djeluju Centri za mentalno zdravlje, jer je to najbolji način da se pacijenti vrate na tretman u zajednice iz kojih potiču.

  Adresa: Šamački put bb Garevac, 74480 Modriča
  Telfon/centrala:
  053/818-858, fax: 053/818-389, direktor: 053/818-389,
  zamjenik direktora:
  053/818-859, računovodstvo: 053/818-492.
  E-mail: 
  jzubolnicamodrica@gmail.com
  Direktor: 
  Milenko Đukić, dipl.ekonomista