• 27. септембра 2021.
 • 14:00

Сједнице радних тијела Скупштине општине Модрича одржаће се у периоду од 23. до 27. септембра, у згради општине Модриче. Сазване су сљедеће сједнице:

 

I 2. сједницa Комисије за вјерска питања, 23.09.2021. године, са почетком у 10.00 часова.

Д н е в н и   р е д

 1. Избор предсједника и замјеника предсједника Комисије за вјерска питања мандатног сазива 2020/2024. година.
 2. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 3. Разно.

————————————————————————————————————————————

II 3. сједницa Савјета за питања младих, 23.09.2021. године са почетком у 12.00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Избор предсједника и замјеника предсједника Савјета за питања младих мандатног сазива 2020/2024. година.
 2. Информација о реализацији омладинске политике у 2020. години.
 3. Разно.

————————————————————————————————————————————–

III 4. сједницa Савјета за привреду и развој, 24.09.2021. године са почетком у 09:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извјештај о релизацији стратегије развоја Општине Модрича за период 2019-2020. године.
 2. Извјештај о реализованим пројектима 2017-2020. године.
 3. Информација о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2020. години.
 4. Разно.

————————————————————————————————————————————-

IV 3. сједницa Савјета за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства, 24.09.2021. године са почетком у 10:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
 2. Разно.

————————————————————————————————————————————

V 3. сједницa Савјета за културу и образовање, 24.09.2021. године са почетком у 11:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Избор предсједника и замјеника предсједника Савјета за културу и образовање мандатног сазива 2020/2024. година.
 2. Извјештај о раду за 2020/21.годину и Програм рада за 2021/22. годину ЈПУ“ Наша радост“.
 3. Извјештај о упису ученика у основне и средњoj школи за школску 2021/22. годину  са освртом на успјех ученика, опремљености подручних и основних школа.
 4. Разно.

————————————————————————————————————————————-

VI  4. сједницa Комисије за буџет и финансије, 24.09.2021. године, са почетком у 12:30 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Избор предсједника и замјеника предсједника Комисије за буџет и финансије мандатног сазива 2020/2024. година.
 2. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01. до 30.06.2021.године.
 3. Извјештај о кориштењу буџетске резерве у периоду 01.01. до 30.06.2021. године.
 4. Разно.

—————————————————————————————————————————————

VII 5. сједницa Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности, 27.09.2021. године са почетком у 09:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању локације за депонију отпада општине Модрича.
 2. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији.
 3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.
 4. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-39/21)
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-51/21).
 7. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 8. Разно.

——————————————————————————————————————————————-

VIII 8. сједницa Комисије за избор и именовање, 27.09.2021. године, са почетком у 10:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 2. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 4. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
 5. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 6. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 7. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 8. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 9. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 10. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
 11. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 12. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здравствену и социјалну заштиту.

 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здравствену и социјалну заштиту.

 1. Разно.

—————————————————————————————————————————-

IX 5. сједницa Комисије за прописе, 27.09.2021. године, са почетком у 11:00 часова.

Д н е в н и   р е д

 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 2. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 4. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
 5. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 6. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 7. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 8. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 9. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 10. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
 11. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 12. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.

 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.

 1. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 2. Приједлог Одлуке о провођењу избора у мјесним заједницама.
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању локације за депонију отпада општине Модрича.
 4. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији.
 5. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.
 6. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-39/21)
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-51/21).
 9. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
 11. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Туристичке организација „Модрича“ Модрича.
 12. Приједлог Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама.
 13. Разно.

————————————————————————————————————————————

X 5. сједницa Савјета за здравствену и социјалну заштиту, 27.09.2021. године,са почетком у 14:00 часова.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Стратегија развоја социјалног становања на подручју општине Модрича за период 2021-2027. година.
 2. Разно.