РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 17. став 1 Закона о  студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“, број 34/08) и члана 5 Одлуке о стипендирању студената и додјеле студентских стипендија („Службени гласник општине Модрича“ број 7/09), Начелник општине Модрича расписује:

К О Н К У Р С
за додјелу стипендија редовним студентима
високошколских установа

I

У академској 2018/2019. години редовним студентима са сталним мјестом боравка на подручју општине Модрича, додијелиће се укупно 60 (шездесет) стипендија.

 II

На конкурс се могу јавити  студенти са подручја општине Модрича који испуњавају опште и посебне услове:

а) општи услови:

 • да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • да су студенти друге и виших година студија, (не односи се на дјецу погинулих и несталих бораца одбрамбено отаџбинског рата и ратних војних инвалида Војске Републике Српске од I до IV  категорије који могу кункурисати за стипендију и  као студенти прве године студија),
 • да имају пребивалиште на подручју општине Модрича најмање три године прије расписивања конкурса,
 • да студенти уписане друге године нису старији од 22 године живота, треће 23, четврте 24, пете 25 година и шесте 26 година живота.

б) посебни услови:

 • да су први пут уписали годину студија,
 • да у вријеме пријаве на конкурс имају статус редовног студента,
 • да не примају стипендију од другог стипендитора.

 III

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни доставити: 

 • попуњени образац пријаве (који се може набавити у Шалтер сали општине, шалтер бр. 3 сваким радним даном од 7 до 15 сати)
 • копију личне карте подносиоца пријаве,
 • копију потврде о пребивалишту- боравишту на подручју општине Модрича (ЦИПС пријава),потврда од факултета – академије или високе школе која треба да садржи следеће податке: уписана години студија, статус редовног студента, просјек оцјена у претходној години студија, број положених и пренесених испита  из претходне године студија. Уколико потврда не садржи све тражене податке треба приложити и овјерену копију индекса,
 • потврду о последњој исплаћеној плати запослених чланова породичног домаћинства,
 • потврду од бироа за запошљавање за радно способне а незапослене чланове домаћинства, а уколико нису пријављени на биро за запошљавање треба да приложе потврду од мјесне заједнице којом се потврђује незапосленост,
 • чек о посљедњој исплаћеној пензији, уколико у породичном домаћинству има пензионера,
 • потврду од школе или факултета за чланове заједничког домаћинстава (браћу или сестре) који имају статус ученика или редовног студента,
 • потврда од средње школе или овјерена копија дипломе о оствареним резултатима на међународним, државним и републичким средњошколским такмичењима из области науке и културе.
 • потврду од гранског спортског савеза о оствареним резултатима у области спорта ( достављају само студенти који су учествовали на међународним спортским такмичењима или су били у сениорској селекцији Премијер лиге БиХ и сениорској селекцији Прве лиге Републике Српске).

IV

Рок за подношење пријаве на конкурс са траженом документацијом је 21 (двадесет један) дан од дана  објављивања конкурса на огласној табли Скупштине општине Модрича и Интернет страници општине Модрича.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Пријаве на конкурс које су поднијели студенти са других општина, студенти који већ имају стипендије, као и студенти који су добијали стипендију  код другог правног лица и исту својом кривицом изгубили неће бити разматране.

Ако се  провјером утврди да је кандидат у пријави на конкурс прећутао, прикрио или  дао нетачне податке, неће добити стипендију, па и у случајевима када се провјером дође до истинитих података,  који кад се избодују кандидат стиче право на стипендију, 

Спискови о додијељеним стипендијама (ранг – листа) биће објављени на огласној табли Општине  30 (тридесет) дана по закључивању конкурса.

Кандидати који сматрају да су оштећени могу изјавити жалбу Начелнику општине у року од 8 дана од дана објављивања ранг – листе.

V

У додјели стипендија предност имају кандидати:

 • студенти инвалиди одбрамбено – отаџбинског рата,
 • дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 • дјеца инвалида рата од  I – I V категорије и
 • дјеца цивилне жртве рата.

Остали кандидати се бодују и рангирају према следећим критеријумима:

 • успјех у учењу у претходној години студија,
 • уписана година студија,
 • социјални статус,
 • резултати остварени у области науке, културе и спорта.

У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова предност за додјелу стипендије има студент који има већи број бодова остварених по основу просјека положени испита и броја пренесених испита.

VI

Дефицитарна занимања су она занимања за којима је исказана потреба од стране привредних субјеката, државних органа и установа са подручја општине Модрича, а којих нема у довољном броју на бироу рада и на евиденцији стипендиста општине Модрича.

Дефицитарна занимања је утврдила  Комисија за додјелу стипендија за академску 2018/2019. годину и утврђивање дефицитарних занимања, која се стичу завршетком студија на следећим студијским програмима:

 • студиј технологије – смјер oбућарска технологија и дизајн ,
 • студиј машинства,
 • студиј електротехнике,
 • студиј пољопривреде- смјер хортикултура

VII

Висина основне стипендије се утврђује сваке године најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину. Основна стипендија за школску 2017/2018. годину износила је 100,00 КМ. Основна стипендија се увећава за 30% студентима који су положили све испите из претходних година студија и имају просјек оцјена 8,00 и више.

Број:02-67- 20-2 /18
Датум: 31.10. 2018. године                                                      

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.