ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Bosa Novaković, master pravnik

Bosa Novaković, master pravnik

NAČELNIK ODJELJENJA

Rođena 23.12.1959. godine u Skugriću kod Modriče, završila Pravni fakultet i master studije u Novom Sadu. Položila pravosudni ispit u Banjaluci. Od 1985. godine zaposlena u opštinskim organima uprave.

Telefon: 810-470
E-mail:nopsta@modrica.ba

Radivoje Stanković

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove boračko-invalidske zaštite i stambene komisije
Lokal: 177

Luka Vukajlović

prof.opšten.odbrane

Samostalni stručni saradnik za stambeno rješavanje i dopunska prava
Lokal: 129

Dejana Spasojević

inž.org.rada

Viši stručni saradnik za informacioni sistem boračko-invalidske zaštite
Lokal: 128

Dejan Stojanović

dipl.ekonomista

Viši stručni saradnik za evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu
Lokal: 177

Snežana Cvijanović

dipl.ekonomista

Viši stručni saradnik za poslove boračko-invalidske, civilne zaštite i mjesne zajednice
Lokal: 128

Slavka Kopanja

pravnik

Viši stručni saradnik za poslove boračko-invalidske, civilne zaštite i mjesne zajednice
Lokal: 182

Stanislav Vidić

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove boračko-invalidske zaštite
Lokal: 182

Odsjek za opšte poslove i civilnu zaštitu

Ružica Karamanović

dipl.pravnik

Šef Odsjeka
Lokal: 181

Slaviša Stojanović

dipl.inž.informatike

Samostalni stručni saradnik za informacioni sistem
Telefon: 811-730
Lokal: 107
E-mail: administrator@modrica.ba

Dragana Mandić

dipl.ekonomista

Viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon: 811-730; 810-511
Lokal: 107
E-mail: info@modrica.ba

Željko Terzić

prof.opšten.odbrane

Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu
Telefon: 814-162
Lokal: 129
E-mail: cz@modrica.ba 

Olga Subotić

pravnik

Viši stručni saradnik za građanska stanja, upravne i personalne poslove
Lokal: 181

Jovan Lazić

KV automehaničar

Tehnički radnik za ekonomat i domar
Lokal: 187

Momčilo Lazendić

KV limar

Dostavljač pošte

Đuka Vuković

prerađivač voća i povrća

Kafe kuvarica

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

Nadležnosti odjeljenja

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na opšte poslove,
 2. poslove upravljanja ljudskim resursima,
 3. poslove na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001,
 4. rad i radne odnose zaposlenih,
 5. lična građanska stanja,
 6. prati, vodi i obezbjeđuje pravilnu primjenu Liste kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja,
 7. obezbjeđuje ispravnost dokumentarne i arhivske građe koja je preuzeta i pohranjena u arhivu,
 8. zajedničke poslove za Opštinsku upravu (poslovi ekonomata, umnožavanje i dostava materijala, čišćenje i daktilografski poslovi),
 9. priprema nacrte odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti,
 10. organizuje pružanje pravne pomoći građanima iz djelokruga opštinske uprave,
 11. obezbjeđuje primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 12. obavlja poslove informisanja, odnosa s javnošću i organizuje javno obavještavanje o aktivnostima opštinskih organa,
 13. priprema i provodi postupak rješavanja pritužbi građana,
 14. obavlja poslove održavanja informacionog sistema računarske opreme,
 15. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti boračko-invalidske zaštite, žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata i civilnih žrtava rata u okviru propisane nadležnosti, i odgovorno je za to stanje u granicama svojih prava i dužnosti,
 16. vodi evidenciju o licima koja su regulisala vojnu obavezu,
 17. obavlja poslove civilne zaštite i mjesnih zajednica,
 18. primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 19. priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte i prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga,
 20. vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 21. vrši stručne i administrativne poslove u postupku pokretanja javnih nabavki iz djelokruga odjeljenja i prati realizaciju nabavki,
 22. vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.